ردیفشرح خدماتواحدقیمت هر واحد ( ریال)
1هزینه بازدید از محل پروژه و برداشت نقشه محوطه و یا باممقطوع50,000,000
2هزینه طراحی پلان چیدمان 2d محوطه های زیر 1000 مترمتر مربع100,000
3هزینه طراحی پلان چیدمان 2d محوطه های 1000 تا 2000 مترمتر مربع80,000
5هزینه طراحی پلان چیدمان 2d محوطه های 2000 متر تا 3000 مترمتر مربع70,000
7هزینه طراحی پلان چیدمان 2d محوطه های 3000 متر تا 5000 مترمتر مربع60,000
9هزینه طراحی 3Dمحوطه سازی تا 1000 مترمتر مربع400,000
10هزینه طراحی 3Dمحوطه سازی 1000 متر تا 2000 مترمتر مربع350,000
11هزینه طراحی 3Dمحوطه سازی 2000 متر تا 3000 مترمتر مربع300,000
12هزینه طراحی 3Dمحوطه سازی 3000 متر تا 5000 مترمتر مربع250.000
13هزینه طراحی 3d روفگاردنمتر مربع1,500,000

قابل توجه کارفرمایان عزیز: جدول زیر صرفا مجموعه خدمات طراحی فضای سبز این گروه میباشد و الزامی به انتخاب تمامی ردیفهای کاری برای هر پروژه نمیباشد.