ردیفشرح خدماتواحدقیمت هر واحد ( ریال)
1مدلینگ اطلاعات ساخت سازه با lod 350متر مربع110,000
2مدلینگ اطلاعات ساخت معماری با lod 350متر مربع110,000
3مدلینگ اطلاعات ساخت تاسیسات مکانیکال با lod 350متر مربع100,000
5مدلینگ اطلاعات ساخت تاسیسات الکتریکال با lod 350
متر مربع100,000
7مدلینگ اطلاعات ساخت سازه با lod 400متر مربع150,000
9مدلینگ اطلاعات ساخت معماری با lod 400متر مربع150,000
10مدلینگ اطلاعات ساخت تاسیسات مکانیکال با lod 400متر مربع130,000
11مدلینگ اطلاعات ساخت تاسیسات مکانیکال با lod 400
متر مربع130,000