تعرفه خدمات طراحی در سال 1401

ردیفموضوعواحدمبلغ واحد
1طراحی 3D داخلی و روفگاردن
به همراه نقشه های اجرایی
متر مربع/ریال1000,000
2طراحی محوطه سازی
به همراه نقشه های اجرایی
متر مربع/ریال300,000
3طراحی نما
به همراه نقشه های اجرایی
متر مربع/ریال500,000
4طراحی سازه ویلا
در سطح LOD 400
متر مربع/ریال500,000
5طراحی معماری ویلا
در سطح LOD 400
متر مربع/ریال600,000
6طراحی الکتریکال ویلا
در سطح LOD 400
متر مربع/ریال200,000
7طراحی مکانیکال ویلا
در سطح LOD 400
مترمربع/ریال200,000
8خدمات مشاوره ,
نظارت بر اجرا و نیز کنترل
و مانیتورینگ پروژه
درصد برآورد اولیه5%