متره و برآورد در پروژه های ساختمانی و پروژه های عمرانی

متره و برآورد در پروژه های ساختمانی و پروژه های عمرانی
در این مقاله ما توضیحات مختصری در باره متره و برآورد (به دست آوردن اوزان و احجام و ستوح) و نیز انواع متره و برآورد داده ایم
ادامه مطلب