طراحی داخلی چیست ؟ 12 سبک معماری تاثیر گذار در طراحی داخلی و بررسی هریک از سبک ها

طراحی داخلی باتوجه به سبک های معماری کلاسیک ، نئو کلاسیک ، گوتیک ، رو کو کو ، باروک ، روستیک ، صنعتی ، ایرانی ، مینمال و...تغییر یافته که به بررسی کوتاهی از آن پرداخته است .
ادامه مطلب