طراحی پارکینگ ، لابی و ورودی آسانسور و بررسی هر قسمت از ساختمان در ایجاد فضای بهتر در پروژه

طراحی پارکینگ لابی و ورودی آسانسور از نظر زیبا شناختی و نوع سبک کاربردی و سلیقه شخصی مورد اهیمت می باشد که استاده از متریال و تجهیزات و عناصر نیز تاثیر می پذیرد .
ادامه مطلب